close
تبلیغات در اینترنت
علمی و تخصصی - 3

خوش آمدید

مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما

مديریت ریسک در مبادلات الكترونیک

مديریت ریسک در مبادلات الكترونیک

مديریت ریسک در مبادلات الكترونیک

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

تعامل برنامه‌ريزی آموزشی، برنامه‌ريزی درسی و طراحی آموزشی

تعامل برنامه‌ريزی آموزشی، برنامه‌ريزی درسی و طراحی آموزشی

تعامل برنامه‌ريزی آموزشی، برنامه‌ريزی درسی و طراحی آموزشی

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

ضرورت بازنگری جایگاه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در آموزش و حرفه حسابداری

ضرورت بازنگری جایگاه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در آموزش و حرفه حسابداری

ضرورت بازنگری جایگاه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

در آموزش و حرفه حسابداری

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

صورتهای مالی تلفيقی: بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری

صورتهای مالی تلفيقی:  بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری

 

صورتهای مالی تلفيقی:

بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...


مشـاهده ادامـه مطلــب

بحث تئوری قرارداد و حسابداری

بحث تئوری قرارداد و حسابداری

 

بحث تئوری قرارداد و حسابداری

Discussion of Contracting theory and accounting
(Journal of Accounting & Economics)

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

ارزیابی سطح ثروت سهامداران با کمک EPS

ارزیابی سطح ثروت سهامداران با کمک EPS

 

ارزیابی سطح ثروت سهامداران با کمک EPS

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

اندازه گیری اهمیت از دیدگاه سهامداران

اندازه گیری اهمیت از دیدگاه سهامداران

 

اندازه گیری اهمیت از دیدگاه سهامداران

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

سیاست تقسیم سود و اندوخته کردن سود

سیاست تقسیم سود و اندوخته کردن سود

 

سیاست تقسیم سود و اندوخته کردن سود

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

آثار اقتصادی و تأمین هدف‌های گزارشگری مالی

آثار اقتصادی و تأمین هدف‌های گزارشگری مالی

 

آثار اقتصادی و تأمین هدف‌های گزارشگری مالی

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افز

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افز

 

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب برید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن

مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن

 

مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

به کارگیری خودآزمایی کنترل توسط حسابرسان مستقل

به کارگیری خودآزمایی کنترل توسط حسابرسان مستقل

 

به کارگیری خودآزمایی کنترل توسط حسابرسان مستقل

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

همسويی راهبردهای كسب و كار با فناوری اطلاعات

همسويی راهبردهای كسب و كار با فناوری اطلاعات

 

همسويی راهبردهای كسب و كار با فناوری اطلاعات

 

 

برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

حسابداری در هتل و شرح وظایف واحد مالی

حسابداری در هتل و شرح وظایف واحد مالی

 

 

حسابداری در هتل و شرح وظایف واحد مالی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

نقش حسابرسی داخلی در مديريت جهانی

نقش حسابرسی داخلی در مديريت جهانی

 

نقش حسابرسی داخلی در مديريت جهانی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

 

نقش فراموش شده حسابداران حرفه ای در فرآیند خصوصی سازی

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

حسابداری ذهنی و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری

حسابداری ذهنی و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری

 

حسابداری ذهنی و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

پژوهشی در ضوابط تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در جهان و…

پژوهشی در ضوابط تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در جهان و…

 

پژوهشی در ضوابط تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در جهان و…

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

 

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در عملیات حسابرسی

استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در عملیات حسابرسی

 

استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در عملیات حسابرسی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

زیان امسال بورس چقدربوده است؟

زیان امسال بورس چقدربوده است؟

 

زیان امسال بورس چقدربوده است؟

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

حسابداری یکی از بهترین شغلهای دنیا در سال ۲۰۱۴

حسابداری یکی از بهترین شغلهای دنیا در سال ۲۰۱۴

 

حسابداری یکی از بهترین شغلهای دنیا در سال ۲۰۱۴

 

 

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...


مشـاهده ادامـه مطلــب

تفکر سیستمی در برابر فساد سیستمی

تفکر سیستمی در برابر فساد سیستمی

 

تفکر سیستمی در برابر فساد سیستمی

 


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید...

مشـاهده ادامـه مطلــب

خلاصه کتاب فلسفه حسابرسی دکتریحیی حساس یگانه

 خلاصه کتاب فلسفه حسابرسی دکتریحیی حساس یگانه

 

خلاصه کتاب فلسفه حسابرسی دکتریحیی حساس یگانه

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید...


مشـاهده ادامـه مطلــب

مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری ایران

مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری ایران

 

مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری ایران

 


برای مشاهده و دریافت به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب

مقاله ISI تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین تأمین مالی و ارزش شرکت ، THE EFFECT OF LIFE CYCLE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCING APPROACH

مقاله ISI تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین تأمین مالی و ارزش شرکت ، THE EFFECT OF LIFE CYCLE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCING APPROACH

 

مقاله ISI تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین تأمین مالی و ارزش شرکت

 

 

THE EFFECT OF LIFE CYCLE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCING APPROACHES AND FIRM VALUE

 

 

برای مشاهده و دریافت رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید...

 

مشـاهده ادامـه مطلــب