کدینگ حسابداری

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

کدینگ حسابداری
تعداد بازديد : 2887

کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری

 

10 موجودي نقد
o 1001 بانکها - ريالي
o 1002 بانکها - ارزي
o 1010 صندوق - ريالي
o 1011 صندوق - ارزي

• 11 سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت
o 1104 سپرده سرماهي گذاري کوتاه مدت
o 1106 اوراق مشارکت
o 1107 سود علي الحساب دريافتني

• 12 حسابها و اسناد دريافتني تجاري
o 1200 اسناد دريافتني
o 1220 حسابهاب دريافتني - مشتريان X
o 1223 حسابهاي دريافتني - مشتريان Y
o 1231 ساير حسابهاي دريافتني
o 1298 اسناد در جريان وصول

• 13 ساير حسابها و اسناد دريافتني
o 1301 کارکنان - مساعده
o 1302 کارکنان - وام
o 13.3 کارکنان - علي الحساب ماموريت
o 1305 کارکنان - ساير
o 1320 اسناد دريافتني ( غير تجاري )
o 1321 اشخاص حقيقي و حقوقي
o 1322 سپرده هاي دريافتني
o 1330 ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

• 14 موجودي مواد و کالا
o 1401 مواد اوليه
o 1402 کالاي در جريان ساخت
o 1403 کالاي ساخته شده
o 1404 قطعات و لوازم يدکي
o 1405 انبار بسته بندي
o 1407 ساير موجوديها
o 1408 انبار ضايعات
o 1409 رابط انبار محصول و بهاي تمام شده
o 1410 رابط انبار نيم ساخته و بهاي تمام شده
o 1421 کالاي اماني ما نزد ديگران
o 1497 هزينه حمل (مواد خريداري شده در داخل )

• 15 پيش پرداختها
o 1501 پيش پرداخت خريد مواد اوليه
o 1502 پيش پرداخت هزينه و خريد خدمات
o 1504 پيش پرداخت بيمه
o 1506 پيش پرداخت قالبهاي قابل استهلاک به تخصيص مواد اوليه
o 1510 ساير پيش پرداختها

• 16 سفارشات و اقلام در راه
o 1601 سفارشات مواد اوليه
o 1610 ساير سفارشات

• 20 داراييهاي ثابت مشهود
o 2000 زمين
o 2003 ساختمان
o 2004 استهلاک انباشته ساختمان
o 2005 تاسيسات
o 2006 استهلاک انباشته تاسيسات
o 2007 ماشين آلات و تجهيزات
o 2008 استهلاک انباشته ماشين آلات
o 2009 ابزار و لوازم فني
o 2010 استهلاک انباشته ابزار و لوازم فني
o 2011 قالبها
o 2012 استهلاک انباشته قالبها
o 2013 وسائط نقليه
o 2014 استهلاک انباشته وسائط نقليه
o 2015 اثاثه اداري
o 2016 استهلاک انباشته اثاثه اداري
o 2030 پيش پرداخت سرمايه اي

• 21 داراييهاي در جريان تحصيل
o 2101 ساختمان در جريان تحصيل
o 2103 تاسيسات در جريان تحصيل
o 2111 ساير داراييهاي در جريان تحصيل

• 22 سرمايه گذاريهاي بلند مدت
o 2201 سرمايه گذاري در سهام
o 2202 سرمايه گذاري در بانک
o سرمايه گذاري در پروژه ساختماني

• 23 ساير داراييها
o 2320 نرم افزارهاي کامپيوتري
o 2321 استهلاک انباشته نرم افزارهاي کامپيوتري
o 2330 سرقفلي
o 2331 استهلاک انباشته سرقفلي
o 2340 حق الامتياز آب
o 2341 حق الامتياز برق
o 2342 حق الامتياز تلفن
o 2343 حق الامتياز گاز
o 2345 پروژه هاي توسعه محصولات

• 30 حسابها و اسناد پرداختني تجاري
o 3001 اسناد پرداختني
o 3020 حسابهاي پرداختني به فروشندگان مواد و کالا
o 3021 حسابهاي پرداختني به ارائه به ارائه کنندگان خدمات
o 3040 حسابهاي پرداختني ارزي

• 31 ساير حسابها و اسناد پرداختني
o 3101 حقوق پرداختني
o 3102 ماليات پرداختني
o 3103 حق بيمه پرداختني
o 3104 ماليات تکليفي پرداختني
o 3106 پس انداز پرسنل
o 3107 کارکنان - روند پول خرد
o 3120 اسناد پرداختني غير تجاري
o 3121 اشخاص حقيقي و حقوقي
o 3122 ساير حسابهاي پرداختني به X
o 3123 سپرده هاي دريافتني
o 3124 سازمانها و نهادهاي دولتي
o 3125 ماليات بر مصرف
o 3126 عوارض شهرداري
o 3194 بيمه عمر و درمان مکسوره از کارکنان
o 3198 ذخيره هزينه هاي پرداختني
o 3199 واريزهاي نامشخص

• 32 پيش دريافت از مشتريان
o 3220 پيش دريافتهاي فروش X
o 3223 پيش دريافتهاي فروش Y

• 33 ذخيره ماليات عملکرد
o 3301 ماليات پرداختني سال جاري

• 34 سود سهام پيشنهادي و پرداختني
o 3402 سود سهام پرداختني

• 35 تسهيلات مالي دريافتني (کوتاه مدت )
o 3501 حصه جاري وامهاي فروش اقساطي
o 3502 حصه جاري وامهاي سلف
o 3506 تسهيلات فاينانس
o 3510 پيش پرداخت هزينه بهره سنوات آتي

• 42 ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان
o 4201 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

• 50 سرمايه ثبت شده
o 5003 سرمایه ثبت شده

• 51 اندوخته ها
o 5101 اندوخته قانونی

• 52 سود (زيان ) انباشته
o 5201 سود (زیان ) انباشته
o 5202 سود (زیان ) سال جاری

• 60 فروش خالص
o 6010 فروش ناخالص X
o 6011 برگشت از فروش و تخفیفات X
o 6012 تخفیفات نقدی X
o 6020 فروش خالص Y
o 6021 برگشت از فروش و تخفیفات Y

• 62 ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي
o 6201 فروش ضایعات تولیدی
o 6202 سود حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی
o 6204 درآمد حاصل از خدمات
o 6206 خالص کسری اضافی انبار
o 6209 سایر هزینه ها و درآمدها

• 70 بهاي تمام شده محصولات فروش رفته
o 7002 بهای تمام شده کالای فروش رفته

• 72 هزينه هاي حقوق و دستمزد
o 7201 هزینه های دستمزد و حقوق
o 7202 اضافه کاری
o 7203 حق مسکن و خواربار
o 7204 حق اولاد
o 7205 بن کارگری
o 7206 سایر مزایای مستمر
o 7207 مرخصی کارکنان
o 7208 ایاب و ذهاب
o 7209 سایر مزایای غیر مستمر
o 7210 بیمه سهم کارفرما
o 7211 بیمه اختیاری سهم کار فرما
o 7213 نوبت کاری و شب کاری
o 7214 عیدی و پاداش
o 7215 پاداش افزایش تولید
o 7216 سنوات خدمت کارکنان

• 73 هزينه هاي سربار و عمومي و فروش
o 7301 لباس کارکنان
o 7302 رستوران و پذیرایی
o 7303 آزمایشهای کارکنان
o 7304 آموزش
o 7305 کمکهای غیرنقدی
o 7306 سایر هزینه های پرسنلی
o 7308 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ساختمان
o 7309 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - تاسیسات
o 7310 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ماشین آلات
o 7311 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ابزار و لوازم فنی
o 7313 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - وسائط نقلیه
o 7314 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - اثاثه
o 7316 استهلاک داراییهای ثابت - ساختمان
o 7317 استهلاک داراییهای ثابت - تاسیسات
o 7318 استهلاک داراییهای ثابت - ماشین آلات
o 7319 استهلاک داراییهای ثابت - ابزار و لوازم فنی
o 7321 استهلاک داراییهای ثابت - وسائط نقلیه
o 7322 استهلاک داراییهای ثابت - اثاثه
o 7323 استهلاک داراییهای ثابت - نرم افزارهای کامپیوتری
o 7324 مواد مصرفی غیر مسقیم
o 7325 ابزارآلات صنعتی کم دوام
o 7326 هزینه کیفیت
o 7327 آب وبرق و گاز و تلفن
o 7328 کرایه حمل
o 7329 ملزومات و نوشت ابزار
o 7330 ایاب و ذهاب اداری
o 7331 حق عضویت
o 7332 هزینه تحقیق و توسعه
o 7333 حق حضور در جلسات
o 7334 کارمزدهای بانکی
o 7335 تمبرو سفته
o 7336 خدمات قراردادی
o 7337 خدمات مالی و حسابرسی
o 7339 بیمه داراییهای مشهود
o 7340 بیمه باربری محصول
o 7341 جرائم بیمه
o 7344 سوخت خودرو
o 7345 ورزش
o 7346 بهداشت و نظافت
o 7347 هزینه های فضای سبز
o 7352 آگهی و مطبوعات
o 7353 چاپ و کپی
o 7354 بازاریابی
o 7355 سفر و فوق العاده ماموریت
o 7357 شرکت در نمایشگاه
o 7359 هزینه نمونه محصولات
o 7361 کرایه حمل مواد اولیه
o 7362 ملزومات مصرفی
o 7363 سوخت و انرژی
o 7366 هزینه آزمایشگاهی
o 7399 سایر هزینه ها

• 80 هزينه هاي مالي
o 8001 هزینه های مالی وامهای فروش اقساطی
o 8008 هزینه های دیرکرد

• 81 ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي
o 8101 سود (زیان ) ناشی از فروش داراییهای ثابت
o 8102 درآمد ناشی از فروش ضایعات غیر تولیدی
o 8103 سود حاصل از سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت
o 8109 سایر هزینه ها و درآمدها

• 90 حسابهاي انتظامي
o 9001 اسنادتضمینی واگذاری به اشخاص
o 9002 اسناد تضمینی واگذاری بابت اعتبارات اسنادی
o 9003 اسناد تضمینی بابت وامها و تسهیلات
o 9006 اسناد تضمینی دریافتنی از اشخاص
o 9007 اشخاص تضمینی دریافتنی از کارکنان

• 91 طرف حسابهاي انتظامي
o 9101 اسناد تضمینی ما نزد دیگران
o 9102 اسناد تضمینی دیگران نزد ما

نویسنده :
تاریخ انتشار : پنجشنبه 09 بهمن 1393 ساعت: 10:04
بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید