تعریف مدیریت مالی

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

تعریف مدیریت مالی
تعداد بازديد : 74098

 تعریف مدیریت مالی

تعریف مدیریت مالی:

مدیریت مالی مدیریت بر منابع و مصارف است.

هدف مدیریت مالی:

هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت است و از آنجایی که ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور می باشد می توان گفت هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد.

ارزش شرکت تحت تاثیر دو عامل قرار دارد:

۱. بازده

۲. ریسک

نکته: هر تصمیمی که بازده را افزایش و ریسک را کاهش دهد باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد.

وظایف مدیریت مالی:

۱.تعیین میزان و ترکیب منابع مالی

۲.تعیین میزان و ترکیب مصارف

۳.اداره سرمایه در گردش

در تمام فعالیت هایی که برای رسیدن به این هدف انجام می شود باید هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران مد نظر قرار گیرد.


تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

صورت های مالی بیانگر اطلاعات مالی یک موسسه می باشد .صورت های مالی عبارتند از ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان ، گزارش جریان نقد ، و گزارش سود و زیان جامع

ترازنامه:

گزارشی که وضعیت ماالی یک شرکت را در یک مقطع زمانی معین بیان می کند و بیانگر دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است.

صورت حساب سود و زیان:

بیانگر عملکرد مالی یک شرکت در یک دوره مالی است.در آن سه سود مطرح می شود : سود ناویژه ، عملیاتی و سود خالص

گزارش جریان نقد:

بیانگر میزان و چگونگی دریافت ها و پرداخت ها در یک دوره مالی و تعیین مانده وجوه نقددر پایان سال می باشد.

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

نسبت های مالی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از

۱. نسبت های نقدینگی:

نقدینگی یعنی توانایی انجام تعهدات . این نسبت ها و ضعیت نقدینگی شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهد.

۲. نسبت های فعالیت:

این نسبت ها میزان کارایی دارایی های شرکت را نشان می دهند.

۳.نسبت های اهرمی:

ساختار مالی شرکت را تعیین می کنند و توانایی پرداخت بدهی را نیز نشان می دهند.

۴. نسبت های سود آوری:

این نسبت ها سود آوری شرکت ها را نشان می دهد.

برنامه ریزی و بودجه بندی مالی

بودجه بندی شرکت ها در راستای برنامه ریزی انجام می شود . بودجه یک شرکت عبارت است از پیش بینی کلیه عملیات مالی یک شرکت در سال آینده.

در فرایند برزنامه ریزی مالی دو جنبه از آن دارای اهمیت بیشتری می باشد:

الف) برنامه ای که مشخص میکند در طی سال چه وجوه نقدی را بابت چه عملیاتی می گیریم و پرداخت های شرکت در چه زمانی و بابت چه کارهایی می باشد.

ب) برنامه ریزی سود:

برنامه ای که اقلام سود و زیان پیش بینی شده را  مشخص می کند.

بودجه جامع:

بودجه یک شرکت شامل بودجه مالی و عملیاتی می باشد که هر کدام از آنها نیز شامل بودجه های مختلفی است ، به مجموعه آنها بودجه جامع گفته می شود.

انواع طرح ها:

 طرح مستقل:

طرحی که به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و خالص سرمایه گذاری طرح مزبور و جریان نقد ورودی آن تحت تاثیر جریان های نقد سایر طرح های سرمایه گذاری قرار نمی گیرد.

 طرح ناسازگار:

طرح هایی که اگر یکی از آنها را بپذیریم بقیه طرح های مورد مطالعه رد می شود.

 طرح سازگار:

طرح های سازگار  پس از ارزیابی  و پذیرش گروهی از آنها اجرای هر طرح مانعی برای اجرای طرح دیگر نمی شود.

 روش های ارزیابی طرح ها:

روش دوره برگشت سرمایه:

این روش براحتی قابل درک می باشد و محاسبه آن ساده است اما در آن ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود.

روش ارزش فعلی خالص:

این روش بهترین معیار ارزیابی طرح ها می باشد.

در این روش ابتدا ارزش فعلی جریان نقد ورودی محاسبه ، سپس ارزش فعلی جریان نقد خروجی محاسبه و عدد حاصل را از ارزش فعلی جریان نقد ورودی کسر می کنند تا خالص ارزش فعلی عایدات بدست آید.

روش نرخ بازده داخلی:

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخی که ارزش فعلی جریان نقد ورودی  را با خالص سرمایه گذاری برابر می کند و یا نرخی است که خالص ارزش فعلی طرح را مساوی صفر می نماید.

هر طرحی که نرخ بازده داخلی بیشتری داشته باشد مطلوبتر است.

ریسک و بازده:

بازده: 

پاداشی که سرمایه گذار از سرمایه گذاری بدست می آورد را بازده گویند . هر سرمایه گذار از دو محل تغییر قیمت دارایی و سود دریافتی بازده بدست می آورد.

ریسک:

عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده پیش بینی شده و بازده واقعی . برای محاسبه ریسک می توان از شاخص های پراکندگی مانند انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده کرد.

انواع ریسک یک دارایی:

ریسک سیستماتیک:

 ناشی از بحران های سیاسی و اقتصادی است و این ریسک کاهش پذیر نمی باشد.

ریسک غیر سیستماتیک :

ریسک غیر سیستماتیک که ناشی از مسائل مدیریتی شرکت است و قابل کنترل می باشد.

نکته: با ایجاد تنوع می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد.

سهام عادی ،ممتاز و اوراق قرضه

سهام عادی

قسمتی از سرمایه یک شرکت است و سهامدار با شرکت رابطه مالکانه دارد .هر سهامداری متناسب با درصد سهام خود نسبت به کل ارزش شرکت دارای حقوق مالکانه است. مالک نهایی شرکت سهامداران عادی هستند.

سهام ممتاز

سهامی که سود هر سهم آن مساوی است با قیمت اسمی سهم ضربدر نرخ سود سهام ممتاز.

اوراق قرضه

اوراقی که خریدار آن هر سال سود معینی دریافت می کند .دارنده  آن با شرکت رابطه مالکانه ندارد و جزء بستانکاران شرکت می باشد.

نکات  :

 ۱.سهام عادی دارای بیشترین رسک می باشد.

۲. سهام ممتاز در دریافت سود نسبت به سهام عادی در اولویت است.

۳. سهام ممتاز هم ویژگی اوراق قرضه و هم ویژگی سهام عادی را دارد.

۴.انتشار اوراق قرضه در ایران به علت ربوی بودن ممنوع می باشد

تقسیم سود:

در پایان سال مالی  با توجه به صورت های مالی شرکت ها پس از کسر اندوخته ها و تعدیلات لازم سهامداران تصمیم می گیرند قسمتی از سود قابل تخصیص را تقسیم نموده و باقیمانده به عنوان سود انباشته باقی می ماند.

روش ها پرداخت سود عبارتند از:

1.سود نقدی:

در تقسیم سود و پرداخت به سهامداران باید به این نکات توجه کرد:

الف ) سود هر سال متعلق به سهامدارانی است که قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه ، سهامدار شرکت باشد.

ب  ) پس از تقسیم سود ، قیمت سهام از نظر تئوریک باید به اندازه سود تقسیم شده  هر سهم کاهش یابد.

2. سود سهمی (سهام جایزه) :

ذر روش سهام جایزه وجهی از سهامداران دریافت نمی گرددبلکه وجوه آن از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین می شود.پس از توزیع سهام جایزه قیمت سهم کاهش می یابد.

3. تجزیه سهام:

در این روش هر سهم به تعدادی سهم تجزیه شده و تعداد سهام افزایش پیدا می کند اما درصد مالکیت تغییری نمی کند.

منابع و ماخذ

مدیریت منابع مالی – انتشارات سمت –جلد ۱و -۲ – اعرابی و پارسیان

 مدیریت منابع مالی – انتشارت پیام نور – جلد ۱و ۲ – دکتر مهدی تقوی

 مدیریت مالی – انتشارات موسسه عالی ازاد پارسه – دکتر تهرانی

 مدیریت مالی – سایت دانشگاه فارابی  – دکتر بهزاد توحیدی

 حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران – سازمان مدیریت صنعتی- پرویزبختیاری

نویسنده :
تاریخ انتشار : چهارشنبه 05 آذر 1393 ساعت: 20:32
بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید