چکیده

استانداردهای حسابداری انعطاف‌پذیری قابل ملاحظه‌ای را در کاربرد روش‌های حسابداری برای گزارش‌گری مالی فراهم می‌سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت‌ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند (هیلی، ۱۹۸۵، پری و ویلیامز، ۱۹۹۴، دی فوند و جیمبالو ۱۹۹۴، جردن و همکاران ۲۰۰۸). از این رو موضوع اساسی تاکید بر بستر ضروری برای چنین اقداماتی است. این مقاله به بررسی یکی از پیش شرط‌های اصلی مدیریت سود یعنی عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها با استفاده از پنج سنجه حجم معاملات، نوسان قیمت سهام، نسبت قیمت به سود، تعداد روزهای معاملاتی و عمر شرکت و میزان مدیریت سود شرکت‌ها با استفاده از مدل جونز تعدیل شده اندازه‌گیری شد. با استفاده از اطلاعات ۱۱۹ شرکت طی فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شاخص عدم تقارن اطلاعاتی که ترکیبی از پنج سنجه انتخابی است، بر میزان مدیریت سود تأثیری مثبت و معنا­دار دارد.


دانلود فایل : pdf