close
تبلیغات در اینترنت
بستن حسابهای موقت

خوش آمدید

مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما

بستن حسابهای موقت

بستن حسابهای موقت

 

بستن حسابهای موقت

1 -  بستن حساب برداشت :

مانده بدهكار حساب برداشت مستقیماً به حساب سرمایه بسته می شود بطوری كه حساب برداشت به میزان مبلغ مانده اش بستانكار شده و در مقابل حساب سرمایه به همان میزان بدهكار می گردد .     


تاریخ             شرح                 مبلغ بدهکار        مبلغ بستانکار          

89/12/23    حساب سرمایه        1.000.000                                      
                           حساب برداشت                       1.000.000 
              بابت بستن حساب برداشت 


2 -  بستن حساب سرمایه گذاری مجدد :

 مانده بستانكار حساب سرمایه گذاری مجدد مستقیماً به حساب سرمایه بسته می شود بطوری كه حساب سرمایه گذاری مجدد به میزان مبلغ مانده اش بدهكار شده و در مقابل حساب سرمایه به همان میزان بستانكار  می گردد .


تاریخ             شرح                 مبلغ بدهکار        مبلغ بستانکار          

89/12/23    حساب سرمایه گذاری10.000.000                                      
                            حساب سرمایه                      10.000.000  
               بابت بستن حساب سرمایه گذاری مجدد 


3 - بستن حساب درآمد خدمات :

برای این كار حساب درآمد خدمات به میزان مبلغ مانده اش بدهكار  شده و در مقابل حساب عملكرد به همان میزان بستانكار می گردد .


تاریخ             شرح                 مبلغ بدهکار        مبلغ بستانکار        

89/12/23   حساب درآمد خدمات 5.000.000                                      
                            حساب عملكرد                      5.000.000 
              بابت بستن حساب درآمد خدمات  


4 -  بستن حسابهای هزینه : 

برای بستن این حسابها ، مبالغ مانده حسابهای هزینه بستانكار شده و در مقابل حساب عملكرد به میزان جمع آنها بدهكار می گردد .


تاریخ             شرح                 مبلغ بدهکار        مبلغ بستانکار          

89/12/23   حساب عملكرد       2.250.000                                 
                           حساب هزینه حقوق                1.000.000 
                           حساب هزینه اجاره                 1.000.000 
                           حساب هزینه آب و برق             250.000 
              بابت بستن حسابهای  هزینه 


 
5 -  بستن حساب عملكرد :

 برای این كار ابتدا مانده حساب عملكرد را بدست می آوریم ، در صورت بدهكار بودن آنرا بستانكار میكنیم و حساب سود و زیان را بستانكار مینماییم و چنانچه بستانكار باشد آنرا بدهكار نموده و حساب سود و زیان را بستانكار مینماییم.       


تاریخ             شرح                 مبلغ بدهکار        مبلغ بستانکار          

89/12/23    حساب عملكرد       2.750.000                                   
                   حساب سود و زیان                  2.750.000 
                    بابت بستن حساب عملكرد  


 پس از انجام ثبتهای فوق مانده همه حسابهای موقت صفر شده و این حسابها در دفاتر سال مالی منتهی به 23/12/89 بسته میشوند ضمناً باید توجه داشت كه، مانده حساب عملكرد با حساب سود و زیان بسته میشود همان مانده سود قبل از كسر مالیات است .