رمان زمان لرزه
بچه ها کسی کتاب زمان لرزه رو خونده کسی میدونه نقدش رو کجا میشه گیر آورد.